گزارش به مديريت در مورد آگهي با عنوان"طوطی خورشیدی گم شده"


آيا اشتباهي در اين آگهي وجود دارد

بازگشت